FOTBALGOLF - FG Viktoria

Co je to vlastně FOTBALGOLF . . . . 

Fotbalgolf je mladý rychle se rozvíjející sport, pro všechny věkové kategorie, od dětí, přes dospělé, až po seniory.

Hraje se na hřišti podobném golfu o rozloze až 5ha.

Hřiště má 18 jamek se vzdáleností od 25m do 200m.

Jamky zahrnují přírodní, ale i umělé překážky, podobné například minigolfu.

Hraje se fotbalovým míčem č.5 a hráči se snaží, na co nejméně kopů (dotyků) dostat míč do jamky. Jamka má rozměr od 55cm do 65 cm.

Počty kopů za jednotlivé jamky si hráči zapisují do "scorekarty", kde po absolování 18-té jamky určí vítěze.

 

 PRAVIDLA HRY

 

Základní pravidla

 

 1. Cílem hry je zahrát všech 18 jamek s nejmenším možným počtem kopů.
 2. Hráči se ve skupině střídají. V případě, že by vykopnutý míč mohl posunout míč někoho z následujících hráčů, může hráč požádat soupeře o odstranění míče a označení daného místa.
 3. Maximální povolený počet kopů je 3 x Par (např. Par 3 = 9 kopů). Jestliže se míč nedostane do jamky v rámci maximálního počtu povolených kopů, dostává hráč automaticky 4 x Par.
  PAR Max.počet kopů Trestné body
  2 6 8
  3 9 12
  4 12 16
  5 15 20
  6 18 24
 4. Hrací dráhy jsou ohraničené
  1. Zátarasy (může se dotýkat)
  2. Jinými jamkami (může se dotknout, ale nesmí tam zůstat)
 5. Jestliže se míč zastaví na dráze jiné jamky, dostává hráč trestný bod a vrací se s míčem zpět na původní místo.
 6. Během kopu se musí vždy jedna noha dotýkat země. Je zakázáno skákat nebo svírat míč oběma nohama.

 

Obecná pravidla

 

 • Vlajky nesmí být odstraněny z jamek.
 • Malé skupiny by měly mít možnost předbíhání.

 

 Kompletní pravidla pro FOTBALGOLF

 

Oficiální pravidla fotbalgolfu jsou stanoveny Světovou fotbalgolfovou asociací (WFGA) z důvodu sjednocení regulí na celém světě. Tyto pravidla pro své soutěže přebrala i Česká fotbalgolfová asociace (ČFGA).

 

Pravidlo 1. Hra

 

1.1. Obecně

 

 • Průběh a cíl hry: Hráč vykopne míč z výkopiště (místo speciálně označené pro první výkop). Po zastavení míče hráč kope dál do té doby, než dostane míč pomocí kopů do jamky.

 

1.2. Pohyb míče

 

 • Hráč nesmí podniknout nic, co by ovlivnilo pozici nebo pohyb míče, kromě pohybů, které jsou v souladu s pravidly.

 

1.3. Body nezahrnuty v pravidlech

 

 • V nejasných situacích, které nejsou specifikované v pravidlech, by měl rozhodovat rozhodčí/komise.

 

POSTIH ZA NEDODRŽENÍ PRAVIDLA 1.2.

 

 • Hráč může být diskvalifikován.

 

Pravidlo 2. "Match play" (Hra na jednotlivé jamky)

 

 • Pravidla "Match play" zde nejsou blíže specifikovány.

 

Pravidlo 3. Kick play (hra na 18 jamek)

 

3.1. Obecně - vítěz

 

 • "Kick play" spočívá v zahrání každé jamky v daném kole (nebo kolech) a odevzdání skórkarty, ve které jsou zapsány body získané na každé jamce. Všichni hrají proti všem. Vyhrává hráč, který pro zahrání jamek v daném kole (kolech) použije nejméně kopů. Pokud komise rozhodne, že během jakékoliv hry není možné určit vítěze, pak je dalším nejlepším doporučeným řešením této situace porovnání skórkaret. Komise může určit vítěze na základě nejlepších dosažených výsledků ve finálním kole (pokud jich je více). Jestliže mají hráči stejné výsledky po posledním kole, porovnává se posledních devět jamek, potom posledních šest jamek, potom poslední tři jamky a nakonec poslední jamka.

 

3.2. Nezahraná jamka

 

 • Pokud se hráči jamku nepovede zahrát, nemůže ve hře dále pokračovat. Je diskvalifikován. (Tzn. nezahraje maximální počet dovolených kopů na jamce)

 

3.3. Odmítnutí dodržování pravidel

 

 • Pokud soutěžící odmítá dodržovat pravidla, která se týkají práv dalších soutěžících, je diskvalifikován.

 

3.4. Obecné postihy

 

 • Pokud není stanoveno jinak, postih za porušení pravidel jsou dva trestné body.

 

Pravidlo 4. Vybavení

 

4.1. Obuv

 

 • Hráč může zvolit libovolnou obuv, s výjimkou bot, které by mohly poškodit hřiště (tzn. kopačky se špuntama, výjimku tvoří tarfy). Rozhodnutí o vhodnosti obuvi je na komisi.

 

4.2. Týčka

 

 • Na některých hřištích je povoleno v místě výkopu používání týček. O možnosti jejich použití rozhoduje komise před začátkem turnaje.

 

Pravidlo 5. Míč

 

5.1. Fotbalgolf se hraje s fotbalovým míčem velikosti č. 5.

 

5.2. Míč nevhodný pro hru

 

 • Míč není vhodný pro hru, pokud nemá správný tvar nebo je popraskaný. Míč není nevhodný pro hru, pokud má malé odřeniny, je oloupaný nebo má poškozenou barvu. Míče nevhodné pro hru musí být vyměněny.

 

POSTIH ZA NEDODRŽENÍ PRAVIDLA

 

 • Dva trestné body.

 

Pravidlo 6. Hráč

 

6.1. Pravidla

 

 • Je povinností hráče znát pravidla hry.

 

6.2. Startovní čas a skupiny

 

 • Hráč musí startovat v čase určeném komisí. Hráč musí zůstat po dobu celého kola ve své skupině/dvojici určené komisí, pokud komise neschválí změnu.

 

6.3. Míč

 

 • Každý hráč si musí označit svůj míč. Každý hráč je zodpovědný za hru správným míčem.

 

6.4. Bodování

 

 • Po každé jamce by měl zapisovač zkontrolovat skóre se soutěžícím a zapsat jej. Po dokončení kola by měl zapisovač podepsat skórkartu a dát ji soutěžícímu. Pokud výsledky zapisuje více zapisovačů, každý musí označit a podepsat část, kterou zapsal.
 • Po ukončení hry si každý hráč musí zkontrolovat skóre u každé jamky a vyřešit jakékoli případné diskutabilní body s komisí. Musí se ujistit, že zapisovatel či zapisovatelé podepsali skórkartu, také jí podepsat a co nejdříve jí odevzdat komisi.

 

POSTIH ZA NEDODRŽENÍ PRAVIDLA

 

 • Diskvalifikace.

 

Další ustanovení

 

 • Po odevzdání skórkarty komisi není možné provádět žádné změny.
 • Soutěžící odpovídá za správnost výsledků zapsaných v jeho skórkartě. Pokud hráč tvrdí, že je skóre nižší, než je zapsáno, je diskvalifikován. Jestliže tvrdí, že je skóre vyšší, než je zapsáno, počet bodů zůstává nezměněn.
 • Komise odpovídá za případné další body zapsané do skórkarty.

 

Pravidlo 7. Trénink

 

7.1. Před nebo po jednotlivých kolech

 

 • Je-li to povoleno komisí, může soutěžící trénovat na hřišti před soutěží i v den jejího konání.

 

7.2. Během hry

 

 • Hráč nesmí provést žádný zkušební kop během hry.

 

POSTIH ZA NEDODRŽENÍ PRAVIDLA 7.2.

 

 • Dva trestné body.

 

Pravidlo 8. Poskytnutí rady

 

 • Během hry může hráč radit komukoli hrajícímu na hřišti, nebo požádat o radu kohokoli ve své skupině/dvojici.
 • Hráč nesmí podávat svému protihráči špatné informace.

 

ZA NEDODRŽENÍ TOHOTO PRAVIDLA NEJSOU TRESTNÉ BODY.

 

Pravidlo 9. Informace o provedených kopech

 

9.1. Obecně

 

 • Zapsaný součet kopů zahrnuje i všechny trestné body. Soutěžící, který nedodržel pravidla a má dostat trestné body, musí na tuto skutečnost co nejdříve upozornit zapisovatele.

 

Pravidlo 10. Pořadí u výkopu

 

 • Soutěžící s nejnižším počtem kopů u poslední hrané jamky má přednost ve výkopu na další jamku. Soutěžící s dalším nejnižším počtem bodů následuje atp.. Pokud mají dva nebo více hráčů stejný počet kopů na poslední jamku, hrají ve stejném pořadí jako u předešlé jamky.
 • Po tom, co všichni soutěžící ve skupině vykopnou své míče, začíná vždy hráč s míčem ležícím nejdál od jamky.
 • Jestliže se míč nachází blízko jamky, může hráč po konzultaci s ostatními hráči kopat na jamku mimo pořadí.
 • Jestliže hráč kope v době, kdy má hrát někdo jiný, nedostává žádný trestný bod.

 

Pravidlo 11. Výkopiště - místo výkopu

 

11.1. Výkop

 

 • Výkop musí být proveden z výkopiště nebo týčka umístěného na ploše výkopiště. Hráč může při výkopu stát mimo plochu vyhrazenou pro výkop.

 

11.2. Týčka

 

 • Týčka musí být pevně uchyceny. Hráč s nimi nesmí pohybovat.

 

11.3. Míč, který spadne z týčka

 

 • Pokud míč mimo hru spadne z týčka, nebo jej hráč skopne při přiblížení se k němu, může se položit zpět bez trestných bodů.

 

POSTIH ZA NEDODRŽENÍ PRAVIDEL 11.1. a 11.2.

 

 • Dva trestné body.

 

Pravidlo 12. Hledání a identifikace míče

 

12.1. Hledání míče

 

 • Během hledání míče se hráč může dotýkat dlouhé trávy, keřů, stromů atp. pouze po dobu nezbytně nutnou k jeho nalezení a identifikaci (za předpokladu, že touto činností nevylepší polohu míče nebo směr dalšího kopu). Na hřišti není povoleno cokoli zničit. Za pohyb míčem hráč nedostává trestné body, ale musí jej vrátit zpět do původní polohy.

 

12.2. Identifikace míče

 

 • Hráč je zodpovědný za hru správným míčem. Každý hráč musí označit svůj míč identifikační značkou. Pokud má hráč důvod domnívat se, že je určitý míč jeho, může jej zvednout, aby se o tom přesvědčil, bez trestných bodů. Předtím, než to udělá, musí svůj úmysl oznámit soupeřům.
 • V případě, že hráč neinformuje své soupeře či zvedne míč bezdůvodně, dostává jeden trestný bod.
 • Pokud zvednutý míč patří hráči, který jej zvedl, musí jej opět umístit zpět. Pokud tak neučiní, dostává trest stejný jako za porušení pravidla 12.2.

 

POSTIH ZA NEDODRŽENÍ PRAVIDLA 12.2.

 

 • Dva trestné body.

 

Pravidlo 13. Hraní míče

 

13.1. Kop může být proveden, až když se míč úplně zastaví. Výjimku tvoří následující pravidla:

 

 • Nebezpečí pádu míče do vody – pravidlo 13.4.
 • Pohyb zastaveného míče – pravidlo 18

 

13.2. Úprava polohy míče

 

 • Hráč nesmí nijak vylepšit polohu míče ani plochu kolem něj (přemisťování, ohýbání, lámání rostoucích či upevněných věcí).
  (Výjimka: Míč v nebezpečí)

 

13.3. Postoj

 

 • Hráč může před kopem zaujmout jakýkoli postoj za předpokladu, že nepoláme žádné větve atp.

 

13.-4. Nebezpečí míče ve vodě

 

 • Hráč nesmí hrát v případě, že existuje riziko pádu míče do vody. (řešení této situace naleznete v pravidle č. 26)

 

POSTIH ZA NEDODRŽENÍ PRAVIDLA

 

 • Dva trestné body.

 

Pravidlo 14. Kopání do míče

 

14.1. Kopání do míče

 

 • Do míče se musí kopat spodní částí nohy (od kotníku dolů).

 

14.2. Omezení

 

 • Míč nesmí být v kontaktu s nohou před samotným kopem. Pohyb nohy musí být plynulý!

 

14.3. Pomůcky

 

 • Během kopu hráč nesmí používat žádné pomůcky či fyzickou oporu.

 

POSTIH ZA NEDODRŽENÍ PRAVIDLA 14.1., 14.2. a 14.3.

 

 • Dva trestné body.

 

Pravidlo 15. Náhradní míč, špatný míč

 

15.1. Obecně

 

 • Hráč musí dokončit hru s míčem, se kterým jí začal na výkopišti. Míč může být vyměněn pouze v případě, že se ztratí nebo poškodí (viz pravidlo 5-3).

 

15.2. Špatný míč

 

 • Pokud hráč hraje špatným míčem, dostává dva trestné body. Pokusy soutěžícího hrané špatným míčem se do celkového skóre nepočítají. Pokud míč patří jinému soutěžícímu, musí jej postavit zpět na místo, odkud byl odkopnut.

 

Pravidlo 16. Green

 

16.1. Zvedání a čistění míče

 

 • Hráč může míč ležící na greenu zvednout a v případě potřeby očistit. Před zvednutím musí hráč řádně označit polohu míče a po očištění jej vrátit zpět na své místo. (viz pravidlo 20-1)

 

16.2. Míč visící nad jamkou

 

 • Jestliže jakákoli část míče přesahuje hranu jamky, má hráč povolen dostatek času k tomu, aby došel k jamce (bez zbytečných průtahů) a dalších 10 vteřin ke zjištění, zda se míč opravdu úplně zastavil. Pokud do té doby míč nespadne do jamky, považuje se za zastavený. Jestliže míč spadne do jamky po uplynutí této doby, má se za to, že hráč jamku zahrál posledním kopem. Do skórkarty si k poslednímu kopu připíše jeden trestný bod. U tohoto pravidla nejsou žádné další trestné body.

 

16.3. Kop hráče během pohybu jiného míče

 

 • Hráč nesmí kopat, pokud je v pohybu míč jiného hráče. Pokud je hráč na řadě a poruší toto pravidlo, nedostává trestný bod.

 

Pravidlo 17. Vlajky

 

17.1. Držení, zvedání nebo odstranění vlajky

 

 • Před vykopnutím kdekoli na hřišti je možné vlajku podržet, zvednout nebo odstranit z důvodu lokalizace pozice jamky.

 

17.2. Nedovolené držení

 

 • Pokud soutěžící drží, zvedne nebo odstraní vlajku bez vědomí hráče na tahu, nebo během pohybu míče a nějakým způsobem to ovlivní jeho směr, dostává za tento čin patřičné trestné body.

 

17.3. Míč opřený o vlajku

 

 • Jestliže se míč opírá o vlajku, může další hráč nebo jiná autorizovaná osoba jemně vlajku vytáhnout. Pokud míč během této činnosti do jamky spadne, považuje se jamka za zahranou hráčovým posledním kopem. V opačném případě (pokud se míčem pohne), musí být položen na okraj jamky (bez trestných bodů).

 

POSTIH ZA NEDODRŽENÍ PRAVIDLA 17.2.

 

 • Dva trestné body.

 

Pravidlo 18. Pohyb zastaveným míčem

 

18.1. Pohyb míčem osobou, která se hry neúčastní

 

 • Pokud míčem pohne osoba, která se hry neúčastní, musí se míč vrátit zpět na původní místo bez trestných bodů. Poznámka: Je otázkou, zda došlo ke způsobení pohybu míče neúmyslně. Abychom mohli aplikovat toto pravidlo, musí být jisté, že tomu tak bylo. Pokud není absolutně jisté, zda míčem daná osoba nepohnula schválně, pokračuje hráč ve hře z místa, kde se míč nachází. (míč posunut míčem jiného hráče viz pravidlo 18-5. )

 

18.2. Pohyb míče způsobený hráčem nebo částí jeho vybavení

 

 • Hráč dostává jeden trestný bod. Jestliže se míč pohnul, musí ho hráč vrátit do původní polohy.
 • Podle pravidel hráč nedostává trestné body za jim způsobený náhodný pohyb míče v následujících případech:
  • Hledání míče
  • Zvednutí míče – viz pravidlo 20.1.
  • Při odstraňování uvolněné (nefunkční) překážky na hřišti – pravidlo 23.1.
  • Při odstraňování pohyblivých překážek 24.

 

18.3. Pohyb míče způsobený spoluhráčem nebo částí jeho vybavení

 

 • Za pohyb míče způsobený spoluhráčem či částí jeho vybavení nejsou žádné trestné body. Míč musí být vrácen zpět do původní polohy. (viz pravidlo 15-3)

 

18.4. Pohyb míče jiným míčem

 

 • Pokud je míč ve hře posunut jiným míčem po výkopu, musí být vrácen zpět na původní místo. Žádné trestné body.

 

POSTIH ZA NEDODRŽENÍ PRAVIDLA

 

 • Dva trestné body.

 

Pravidlo 19. Míč v pohybu odražen nebo zastaven

 

19.1. Osobou, která se hry neúčastní

 

 • Pokud je míč v pohybu náhodou odražen nebo zastaven osobou, která se hry neúčastní, nedostává hráč trestné body a hraje dál z místa, kde se míč nachází. Výjimkou může být situace, kdy komise rozhodne, že byl míč zastaven či odražen schválně – zde pro hráče platí pravidlo 1.4. Jestliže míč odrazí nebo zastaví jiný soutěžící, platí pro něj pravidlo 1.2.

 

19.2. Hráčem či částí jeho vybavení

 

 • Pokud je míč náhodně odražen nebo zastaven hráčem či jeho vybavením (míč a značka sloužící k označení polohy míče se do vybavení nepočítá), dostává jeden trestný bod a hraje dál z místa, kde se míč nachází.

 

19.4. Soupeřem či jeho vybavením

 

 • Viz pravidlo 19.1.

 

19.5. Jiným míčem

 

 • Ležícím míčem:
  • Pokud je hráčův míč v pohybu zastaven či odražen jiným ležícím míčem ve hře, musí hráč pokračovat z místa, kde se právě nachází. Žádné trestné body.
 • Míčem v pohybu:
  • Pokud je hráčův míč v pohybu zastaven či odražen jiným míčem ve hře v pohybu, musí hráč pokračovat z místa, kde se právě nachází. Žádné trestné body.

 

POSTIH ZA NEDODRŽENÍ PRAVIDLA

 

 • Dva trestné body.

 

Pravidlo 20. Zvedání, značení a umisťování

 

20.1. Zvedání a značení

 

 • Míč, který se podle pravidel může zvednout, může být zvednut hráčem nebo jinou osobou, které dal hráč svolení. Hráč je zodpovědný za nedodržení pravidel v obou případech.
 • Pozice míče musí být před zvednutím označena podle pravidel, které povolují jeho výměnu. Pokud jeho pozice není řádně označena, dostává hráč trestný bod a musí míč vrátit na místo. Jestliže míč nevrátí zpět na své místo, dostává další trestný bod za nedodržení pravidel. Za nedodržení pravidla 20.-1. nejsou žádné další trestné body. 
 • Poznámka: Pozice míče musí být označená značkou, mincí nebo jiným objektem přesně za míčem.

 

20.2. Umístění

 

 • Podle pravidel fotbalgolfu musí být míč umístěn na své místo hráčem. Musí být položen přesně na místo, ze kterého byl zvednut, tzn. před značku.
 • Pokud se míč dá do pohybu, musí být umístěn zpět. Hráč nedostává žádné trestné body.

 

POSTIH ZA NEDODRŽENÍ PRAVIDEL 20.1. A 20.2.

 

 • Dva trestné body.

 

Pravidlo 21. Čištění míče

 

 • Míč na hřišti může být očištěn po zvednutí podle pravidel 16.1.

 

Pravidlo 22. Míč asistující či zasahující do hry

 

22.1. Asistující míč

 

 • Pokud míč není v pohybu a hráč si myslí, že by mohl pomoci ve hře jiným hráčům, může svůj míč zvednout. Míč zvednut podle tohoto pravidla musí být označen a vrácen na své místo (viz pravidlo 20.2.). Míč smí být očištěn pouze v případě, že leží na greenu (viz pravidlo 21). Hráč může hrát první mimo pořadí v případě, pokud by musel zvedat míč, protože brání jinému hráči v cestě.
 • Jestliže se komise dohodne, že hráči nesmí zvedat míč, který by mohl jiným hráčům pomoci ve hře, vede porušení tohoto pravidla k diskvalifikaci.

 

22.2. Míč narušující hru

 

 • Pokud míč není v pohybu a hráč si myslí, že by mohl narušit hru, může svůj míč zvednout. Míč, který je zvednut podle tohoto pravidla musí být označen a vrácen na své místo (viz pravidlo 20.2.). Míč smí být očištěn pouze v případě, že leží na greenu (viz pravidlo 21). Hráč může hrát první pokud byl osloven aby zvednul míč.

 

POSTIH ZA NEDODRŽENÍ PRAVIDLA

 

 • Dva trestné body.

 

Pravidlo 23. Volně ležící překážky

 

 • Jestliže se míč dotýká nebo leží v nějaké překážce (např. větve atp.), může být překážka odstraněna bez trestných bodů. Pokud odstraňování překážky způsobí pohyb míče, platí pravidlo 18.2.
 • V případě, že se při odstraňování překážky míčem pohne, musí být vrácen zpět na své místo. Hráč nedostává žádné trestné body. 
 • Pokud je míč v pohybu, nesmí se překážky odstraňovat.

 

Pravidlo 24. Překážky

 

 • Hráč může dostat výjimku a dočasně z dráhy odstranit překážku nebo se jí vyhnout bez trestných bodů.
 • V případě, že je překážka neodstranitelná, může hráč položit míč do vzdálenosti tří metrů od jamky (vzdálenost mezi míčem a jamkou nesmí být kratší než byla původně)

 

Pravidlo 25. Špatný stav greenu

 

 • Komise/rozhodčí, může v případě špatného stavu greenu rozhodnout o dalším postupu. Položte míč do vzdálenosti tří metrů od jamky (mezi míčem a jamkou nemůže být kratší vzdálenost než byla mezi jamkou a místem, kde byla hráči poskytnuta úleva z důvodu špatného stavu greenu).

 

Pravidlo 26. Nebezpečí spadnutí míče do vody

 

 • Pokud hrozí nebezpečí, že míč spadne do vody, musí jej hráč vzít a umístit zpět co nejblíže místu, odkud jej vykopl pod pokutou jednoho trestného bodu. Při dodržování tohoto pravidla smí hráč míč zvednout a očistit. Pokud opravdu hrozí nebezpečí spadnutí míče do vody, nesmí hráč z tohoto místa vykopnout.

 

POSTIH ZA NEDODRŽENÍ PRAVIDLA

 

 • Dva trestné body.

 

Pravidlo 27. Ztracený míč

 

 • Pokud se míč ztratí nebo není hráčem rozpoznán během pěti minut, musí hráč použít ke hře nový, který vykopává z místa co nejblíže původnímu výkopu. Hráč dostává jeden trestný bod. Pokud se míč nachází za hranicemi hřiště, platí stejné pravidlo jako u ztraceného míče.

 

Pravidlo 28. Nehratelný míč

 

 • Hráč může považovat míč za nehratelný kdekoli na hřišti, kromě případu, kdy je míč v nebezpečí spadnutí do vody (viz pravidlo 26). Hráč může sám posoudit, zda je jeho míč hratelný či nikoli. V případě, že hráč prohlásí svůj míč za nehratelný, dostává jeden trestný bod a může si vybrat jeden z následujících dvou postupů:
  • Položit míč do blízkosti jamky, max. tři metry, ne blíže
  • Vzít míč na místo předešlého výkopu a pokračovat ve hře

 

 !!! Hru je nutno objednat min. 5 hodin předem, kvůli přípravě, celého hřiště !!!